Informācija patērētājam

 1. SIA Delta Capital klientiem iespējams iepazīties ar noslēgto līgumu savā profilā, sadaļā "Dokumenti". Līgums tiek uzglabāts SIA Delta Capital datubāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts piecus gadus. Pēc klienta rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums divu nedēļu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.
 2. SIA Delta Capital apņemas nodrošināt klienta un kredīta ņēmēja personas datu drošību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un / vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi
 3. Kredīta ņēmējam ir tiesības iepazīties ar saviem datiem, pārbaudīt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izlabot kļūdas vai neprecizitātes
 4. Kredīta ņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā drīkst izmanot atteikuma tiesības un atkāpties no Kredītlīguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Atteikuma termiņš tiek skaitīts no Kredītlīguma spēkā stāšanas dienas, tas ir, no dienas kad Kreditors ir pārskaitījis Kredīta summu uz Kredīta ņēmēja Pieteikumā Kredīta saņemšanai norādīto Kredīta ņēmēja norēķinu kontu kredītiestādē. Par atteikuma tiesību izmantošanu Kredīta ņēmējs paziņo Kreditoram nosūtot elektroniski uz sabiedrības e-pastu info@kredits365.lv, bez elektroniskā paraksta vai rakstveidā. Paziņojums rakstveidā par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedzams Kreditora biroja adresē Ūdens iela 12-118,Rīga, LV-1007, to iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā. Kredīta ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis un/vai iesniedzis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Kreditoram saņemto Kredītu un Kredīta komisiju par Kredīta izmantošanu no Kredīta saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts. Kredīta komisijas maksu aprēķina, pamatojoties uz Kredītlīgumā noteikto Kredīta likmi. Ja Kredīta ņēmējs noteiktajā termiņā neizmanto savas atteikuma tiesības, tad Kredīta atmaksa jāveic saskaņā ar Kredītlīguma noteikumiem un pielīgtajiem Kredīta atmaksas termiņiem.
 5. Pirms kredīta termiņa beigām kredīta devējs ir tiesīgs pieprasīt, lai kredīta ņēmējs nekavējoties izpildītu savas kreditēšanas līgumā noteiktās saistības, t.sk. samaksātu kredīta kopējo summa un izdevumus, kuri kredīta devējam radušies, piedzenot un administrējot parādu, ja pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:
  - kredīta ņēmējs ir iesniedzis nepareizus personas datus vai citu maldinošu informāciju par sevi, t.sk. par maksātspēju;
  - iestājas apstākļi, kas var būtiski un negatīvi ietekmēt kredīta ņēmēja spējas atmaksāt kredīta;
  - kredīta ņēmējs neizpilda citus ar kredīta devēju noslēgtos līgumus;
  - kredīta ņēmējs vairāk nekā par 30 dienām nokavējis kredīta kopējās summas atmaksu, t.sk. aprēķinātos nokavējuma procentus (ja piešķirts ātrais kredīts) vai nav veicis maksājumu saskaņā ar atmaksas grafiku, t.sk, . aprēķinātos nokavējuma procentus (ja piešķirts ilgtermiņa kredīts).
 6. Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas:Šim Kredītlīgumam, kā arī Kreditora un Kredīta ņēmēja attiecībām pirms kredītlīguma noslēgšanas, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, tostarp:
  · Civillikums;
  · Patērētāju tiesību aizsardzības likums
  · MK noteikumi Nr. 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;
  · MK noteikumi Nr. 648 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
 7. Kreditēšanas līgumam piemērojami LR tiesību akti un strīdi izskatāmi piekritīgajā LR tiesā.