Kredītlīnijas līgums

Kredītlīnijas līgums

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SIA „DELTA CAPITAL”, reģistrācijas Nr. 40103291692, turpmāk – KREDĪTA DEVĒJS,
un 
Fiziskā persona ar personas kodu ____, turpmāk - KREDĪTA ŅĒMĒJS, katrs atsevišķi kā Puse, bet abi kopā – Puses, brīvprātīgi noslēdz šādu kredītlīnijas līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Termini 

1.1. KREDĪTA DEVĒJS – SIA „DELTA CAPITAL”, reģistrācijas Nr. 40103291692, juridiskā adrese: Ūdens iela 12-118, Rīga, LV-1007;

1.2. KREDĪTA ŅĒMĒJS – fiziskā persona, kas noslēdz KREDītlīnijas LĪGUMU ar KREDĪTA DEVĒJU; 

1.3. DISTANCES LĪGUMS- KREDĪTA ŅĒMĒJA  un KREDĪTA DEVĒJA vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi;

1.4. KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMS – DISTANCES LĪGUMS, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku starp KREDĪTA DEVĒJU un KREDĪTA ŅĒMĒJU par KREDĪTLIMITA piešķiršanu;

1.5. ANUITĀTES METODE –maksājumu grafika izstrādes metode, atbilstoši kurai KREDĪTA un PROCENTU kopējais ikmēneša maksājums, ko KREDĪTA ŅĒMĒJS veic KREDĪTA DEVĒJAM, saglabājas nemainīgs visā atmaksas periodā, izņemot pēdējo maksājumu, kas atšķiras veikto noapaļošanas darbību rezultātā. 

1.6. KREDĪTLIMITS - KREDĪTA DEVĒJA noteikta maksimālā summa, līdz kurai KREDĪTA ŅĒMĒJS KREDītlīnijas LĪGUMA darbības laikā ir tiesīgs lietot KREDĪTA DEVĒJA naudas līdzekļus un kura var tikt grozīta Kredītlīnijas līguma  vispārīgajos noteikumos noteiktajā kartībā; 

1.7. IZMAKSAI PIEEJAMAIS KREDĪTLIMITS – atbilstoši KREDītlīnijas LĪGUMA VISPARĪGO NOTEIKUMU 4.12. punktam KREDĪTA DEVĒJA vienpusēji noteikts KREDĪLIMITS, kas pieejams KREDĪTA ŅĒMĒJAM;

1.8. KREDĪTS – pēc KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMA KREDĪTLIMITA ietvaros KREDĪTA ŅĒMĒJAM atbilstoši KREDĪLĪNIJAS LĪGUMAM izmaksāta naudas līdzekļu summa, kuru KREDĪTA ŅĒMĒJS vēl nav atmaksājis KREDĪTA DEVĒJAM; 

1.9. KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI – KREDĪLĪNIJAS LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa, kurā tiek atspoguļots KREDĪTA NĒMĒJAM piešķirtais KREDĪTLIMITS, AIZŅĒMUMA LIKME, GPL un citi no KREDĪLĪNIJAS LĪGUMA izrietošie maksājumi;

1.10. KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTS - uz KREDĪTA ŅĒMĒJA vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā atvērtais norēķinu konts, kas a) norādīts KLIENTA PROFILĀ un uz kuru saskaņā ar KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noteikumiem KREDĪTA DEVĒJS pārskaita KREDĪTU (E-IDENTIFIKĀCIJAS gadījumā) ; b) norādīts KLIENTA PROFILĀ, no kura ir veikts REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMS par KREDĪTA PIEPRASĪJUMA izskatīšanu un uz kuru KREDĪTA DEVĒJS pārskaita KREDĪTU;

1.11. KREDĪTA DEVĒJA KONTS - KREDĪTA DEVĒJA bankas konts, kas norādīts MĀJAS LAPĀ;

1.12. MĀJAS LAPA – KREDĪTA DEVĒJA interneta mājas lapa: http://www.kreditsplus.lv/;

1.13. KLIENTA PROFILS - KREDĪTA ŅĒMĒJA personīgā informācija MĀJAS LAPĀ, kas pēc KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrācijas vai e-identifikācijas MĀJAS LAPĀ tiek veidota automātiski un pastāvīgi ir pieejama KREDĪTA ŅĒMĒJAM pēc identifikācijas koda (ID) un paroles ievadīšanas MĀJAS LAPĀ; 

1.14. KREDĪTA ŅEMĒJA PIEPRASĪJUMS - KREDĪTA ŅEMĒJA KREDĪLĪNIJAS LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā nosūtīts pieprasījums izmaksāt KREDĪTU piešķirtā KREDĪTLIMITA ietvaros;|

1.15. ŖEGISTRĀCIJAS MAKSĀJUMS – vienreizējs maksājums 0,01 EUR (nulle eiro un 01 eiro centi), kuru KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums veikt, lai apstiprinātu reģistrācijas datus;

1.16. E- IDENTIFIKĀCIJA - KLIENTA PROFILĀ KREDĪTA DEVĒJA vai TREŠĀS PERSONAS integrēts elektroniskais rīks, kas nodrošina KREDĪTA ŅĒMĒJA identifikāciju. REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMS netiek piemērots. 

1.17. MINIMĀLAIS IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS – naudas summa, kuru KREDĪTA ŅĒMĒJS maksā KREDĪTA DEVĒJAM ikmēnesi, kamēr KREDĪTS nav atmaksāts. MINIMĀLAIS IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS  sastāv no a) KREDĪTA un PROCENTU kopsummas, kas aprēķināta piemērojot ANUITĀTES METODI un b) iepriekšējā mēnesī aprēķinātajiem citiem KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMĀ noteiktajiem maksājumiem; 

1.18. MAKSĀJUMA DATUMS – datums, līdz kuram KREDĪTA ŅĒMĒJAM jāveic RĒĶINĀ norādītā MINIMĀLĀ IKMĒNEŠA MAKSĀJUMA samaksa. 

1.19. RĒĶINS - KREDĪTA ŅĒMĒJAM sagatavotais rēķins, kurā KREDĪTA DEVĒJS norāda MINIMĀLO IKMĒNEŠA MAKSĀJUMU kas KREDĪTA ŅĒMĒJAM jāmaksā atbilstoši KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noteikumiem. 

1.20. GADA PROCENTU LIKME (GPL) – KREDĪTLIMITA IZMAKSAS KREDĪTA ŅĒMĒJAM izteiktās gada procentos no KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirto  KREDĪTA vai KREDĪTU kopsummas. GPL tiek norādītā KREDītlīnijas LĪGUMA SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS un tās aprēķināšanai tiek izmantoti PIEŅĒMUMI;

1.21. KOPĒJĀ ATMAKSĀJAMĀ SUMMA – saskaņā ar 25.10.2016. MK noteikumiem Nr. 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” uz KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido piešķirtais KREDĪTLIMITS un citas izmaksas, t.sk. PROCENTI, kuras KREDĪTA ŅEMĒJAM jāmaksā atbilstoši KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMAM; 

1.22. PIEŅĒMUMI - saskaņā ar 25.10.2016. MK noteikumiem Nr. 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” GPL un KREDĪTA vai KREDĪTU summas, kuru jāmaksā KREDĪTA ŅĒMĒJAM, aprēķināšanai tiek izmantoti pieņēmumi: maksimālais KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirtais KREDĪTLIMITS tiek izņemts uzreiz un tiek atmaksāts 12 (divpadsmit) vienādos MINIMĀLOS IKMĒNEŠA MAKSĀJUMOS; 

1.23. AIZŅĒMUMA LIKME – likme saskaņā ar kuru tiek aprēķināti PROCENTI un kura ir pieejama KREDītlīnijas LĪGUMA SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS.

1.24. PROCENTI – atbilstoši AIZŅĒMUMA LIKMEI noteikts atlīdzības apmērs KREDĪTA DEVĒJAM, kuru KREDĪTA ŅĒMĒJAM jāmaksā par KREDĪTA izmantošanu piešķirtā KREDĪTLIMITA ietvaros;  

1.25. NOKAVĒJUMA PROCENTI – KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGAJOS NOTEIKUMOS paredzēti procentu maksājumi no kavētā KREDĪTA, kurus KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir jāmaksā KREDĪTA DEVĒJAM, ja tas neizpilda KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noteikumus;  

1.26. PERSONAS DATI – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu KREDĪTA ŅĒMĒJU;

1.27. PERSONAS DATU APSTRĀDE - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.28. IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻI – a) identifikācijas kods (ID), kuru KREDĪTA DEVĒJS piešķir KREDĪTA ŅĒMĒJAM pēc REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMA veikšanas vai E- IDENTIFIKĀCIJAS un kurš tiek nosūtīts uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto tālruņa numuru, un b) pagaidu parole, kura tiek nosūtīta uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto e-pastu; 

1.29. TREŠĀ PERSONA – jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas nav KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA puse;

1.30. TIEŠAIS MĀRKETINGS – reklāmas pasākumi, kas vērsti uz KREDĪTA DEVĒJA pakalpojumu piedāvāšanu PATĒRĒTĀJIEM pa pastu, tālruni vai citā veidā un kuri atbilst 25.10.2016. MK noteikumu Nr. 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 13.-19. punkta prasībām. 

2. KREDĪTA ŅĒMĒJAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 
UN KREDĪTA ŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI

2.1. Lai reģistrētos MĀJAS LAPĀ, atvērtu KLIENTA PROFILU/ un noslēgtu KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

    2.1.1. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir vecumā no 21 līdz 65 gadiem;

    2.1.2. KREDĪTA ŅĒMĒJA pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;

    2.1.3. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā;

    2.1.4. brīdī, kad reģistrācijas MĀJAS LAPĀ un noslēdz KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU, KREDĪTA ŅĒMĒJS atrodas Latvijas Republikas teritorijā, ir rīcībspējīgs un nav alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.

2.2. Noslēdzot KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU, KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka:

    2.2.1. atbilst visām šī Līguma 2.1. punktā noteiktajiem kritērijiem;

    2.2.2. KREDĪTLIMITA pieprasīšana  un KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noslēgšana ir KREDĪTA ŅĒMĒJA brīvas griba izpausme un tas nav noslēgts TREŠO PERSONU ietekmes rezultātā vai kādu citu ārkārtas apstākļu dēļ;

    2.2.3. KREDĪTA DEVĒJAM iesniegtā informācija par KREDĪTA ŅĒMĒJU ir patiesa un KREDĪTA ŅĒMĒJS nav apzināti noklusējis informāciju, kura var būt par pamatu KREDĪTA DEVĒJA atteikumam apstiprināt pieprasīto KREDĪTLIMITU;

    2.2.4. KREDĪTA ŅĒMĒJAM nav kavētu parādsaistību pret TREŠAJĀM PERSONĀM;

    2.2.5. KREDĪTA ŅĒMĒJS nav reģistrēts kā esošais parādnieks KREDĪTA DEVĒJAM pieejamās parādvēstures datubāzēs;

    2.2.6. KREDĪTA ŅĒMĒJA ienākumi ļauj tam noslēgt KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētos pienākumus.

2.3. KREDĪTA DEVĒJAM, šī Līguma izpildes nodrošināšanas nolūkā, ir tiesības zvanīt uz KLIENTA PROFILĀ norādīto tālruņa numuru, lai ārliecinātos par sniegto ziņu patiesumu un/vai precizētu citu ar KREDĪTLIMITA piešķiršanu saistīto informāciju. Telefonsaruna var tikt ierakstīta līguma izpildes un KREDĪTA DEVĒJA leģitīmo interešu ievērošanai.

2.4. KREDĪTA DEVĒJS novērtē KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspēju, izvērtējot KREDĪTA ŅĒMĒJA iesniegto informāciju un dažādās parādvēstures datubāzēs pieejamo informāciju. KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs pieprasīt KREDĪTA ŅĒMĒJU iesniegt papildus dokumentus vai informāciju, lai pārbaudītu PERSONAS DATUS. KREDĪTA DEVĒJAM nav pienākuma atdot KREDĪTA ŅĒMĒJAM papildus iesniegtos dokumentus.  

3. KREDĪTA ŅĒMĒJA REĢISTRĀCIJA UN
 KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA 

3.1. KREDĪTA ŅĒMĒJS, lai noslēgtu KREDĪLĪNIJAS LĪGUMU un saņemtu KREDĪTLIMITU, reģistrējas MĀJAS LAPĀ, norādot visas MĀJAS LAPĀ pieprasītās ziņas un veicot REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMU, maksājuma mērķī norādot  “Apstiprinu līguma noteikumus Nr.____”, vai   izmantojot E-IDENTIFIKĀCIJU (REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMS nav vajadzīgs).  KREDĪTA ŅEMĒJS piekrīt, ka pilnīga informācija par KREDĪTA ŅEMĒJU (vārds, uzvārds, , norēķinu konta numurs u.c.), KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS tika iekļauta pēc tam, kad KREDĪTA ŅĒMĒJS veiks REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMU vai izmantos E-IDENTIFIKĀCIJU. Vienlaikus ar reģistrāciju MĀJAS LAPĀ KREDĪTA ŅĒMĒJS pieprasa KREDĪTLIMITU. 

3.2. Veicot reģistrāciju MĀJAS LAPĀ, KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka ir informēts par to, ka viņa PERSONAS DATI tiks apstrādāti pasākumu veikšanai pirms KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noslēgšanas, nolūkā izpildīt KREDĪTA ŅĒMĒJA lūgumu noslēgt KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU. 

3.3. Šī Līguma 3.1. punktā noteiktajā kārtībā veiktais REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMS vai E-IDENTIFIKĀCIJA kalpo kā apliecinājums tam, ka KREDĪTA ŅEMĒJS vēlas noslēgt KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU, kā arī saprot, piekrīt un atzīst sev par saistošiem  KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGOS UN SPECIĀLOS NOTEIKUMUS. 

3.4. Pēc REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMA saņemšanas vai veiksmīgas E-IDENTIFIKĀCIJAS KREDĪTA DEVĒJS nosūta KREDĪTA ŅĒMĒJAM IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻUS:

    3.4.1. identifikācijas kodu (ID) – uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto tālruņa numuru;

    3.4.2. pagaidu paroli – uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto e-pastu. 

3.5. Pēc Līguma 3.4. punktā norādīto IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻU saņemšanas, kas pierāda veiksmīgu KREDĪTA ŅEMĒJA reģistrāciju MĀJAS LAPĀ un KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noslēgšanu, KREDĪTA ŅEMĒJS ir tiesīgs iesniegt KREDĪTA ŅĒMĒJA  PIEPRASĪJUMU KLIENTA PROFILĀ, norādot KLIENTA PROFILĀ visas pieprasītās ziņas, tajā skaitā KREDĪTA summu vai zvanot KREDĪTA DEVĒJAM uz MĀJAS LAPA norādīto tālruņa numuru un sniedzot pieprasītās ziņas.

3.6. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS nozaudē kādu no IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM, to iespējams atjaunot MĀJAS LAPAS sistēmā, nospiežot pogu „aizmirsi paroli vai ID”. Nekavējoties KREDĪTA ŅĒMĒJAM tiks nosūtīts identifikācijas kods un pagaidu parole Līguma 3.4. punktā noteiktajā kārtībā.

3.7. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM tika mainīts vārds vai uzvārds, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums par to informēt KREDĪTA DEVĒJU Līguma 5.5.4. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī pārskaitīt 0,01 EUR (nulle eiro un 01 cents) no KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTA uz MĀJAS LAPĀ norādīto KREDĪTA DEVĒJA KONTU, maksājuma mērķī norādot „vārda vai uzvārda maiņa”. 

3.8. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM tika mainīts KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTA numurs, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums par to informēt KREDĪTA DEVĒJU Līguma 5.5.4. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī pārskaitīt 0,01 EUR (nulle eiro un 01 cents) no KREDĪTA ŅĒMĒJA jauna bankas konta uz MĀJAS LAPĀ norādīto KREDĪTA DEVĒJA KONTU, maksājuma mērķī norādot „konta numura maiņa”.

4. KREDĪTLIMITA PIEŠĶIRŠANA un KREDĪTA izmaksas kārtība

4.1. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrācija vai E-IDENTIFIKĀCIJA MĀJAS LAPĀ ir veiksmīga, tiek izveidots KLIENTA PROFILS, apstiprinot KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPARĪGOS NOTEIKUMUS un nosūtot KREDĪTA ŅEMĒJAM IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻUS šī Līguma 3.4. punktā noteiktajā kārtībā.

4.1.1. KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs atteikt KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrāciju MĀJAS LAPĀ, nepamatojot reģistrācijas atteikuma iemeslus. 

4.2. Pēc KLIENTA PROFILA izveidošanas KREDĪTA DEVĒJS izvērtē pieprasīto KREDĪTLIMITU un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

4.2.1. piešķirt KREDĪTLIMITU pieprasītā apmērā;

4.2.2. noteikt citu IZMAKSAI PIEEJAMO KREDĪTLIMITU.

4.3. Ar KREDĪTLIMITA apstiprināšanu atbilstoši šī Līguma 4.2.1. punktam tiek izveidoti KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI, kuri tiek ievietoti KLIENTA PROFILĀ. Gadījumā, ja KREDĪTA ŅEMĒJAM tiek noteikts IZMAKSAI PIEEJAMAIS KREDĪTLIMITS par KREDĪTA ŅEMĒJA piekrišanu IZMAKSAI PIEEJAMAJAM KREDĪTLIMITAM tiek uzskatīta KLIENTA PROFILĀ pieejamo KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLO NOTEIKUMU apstiprināšana. 

4.4. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā KREDĪTA DEVĒJS ir pieņēmis lēmumu par KREDĪTLIMITA piešķiršanu vai noteicis IZMAKSAI PIEEJAMO KREDĪTLIMITU, kuru šī Līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā ir akceptējis KREDĪTA ŅEMĒJS.  

4.5. Tiklīdz KREDĪTA DEVĒJS ir pieņēmis lēmumu par KREDĪTLIMITA piešķiršanu vai noteicis IZMAKSAI PIEEJAMO KREDĪTLIMITU, kuru akceptējis KREDĪTA ŅĒMĒJS, KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs iesniegt KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMUS šī Līguma 3.5. punktā noteiktajā kārtībā, lai izmantotu tam piešķirto KREDĪTLIMITU vai IZMAKSAI PIEEJAMO KREDĪTLIMITU. 

4.6.  Saskaņā ar KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU KREDĪTA DEVĒJS izsniedz KREDĪTU, veicot pārskaitījumu uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTU. KREDĪTA ŅĒMĒJS KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMA ietvaros ir tiesīgs izņemt visu tam piešķirto KREDĪTLIMITU vai izmantot tam piešķirto KREDĪTLIMITU pa daļām, neierobežoti iesniedzot KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMUS, ja KREDĪTLIMITS pilnībā nav izņemts vai ja KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMA iesniegšanas brīdī netiek pārsniegts ar KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU piešķirtais KREDĪTLIMITS. 

4.7. KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMS tiek izskatīts MĀJAS LAPĀ norādītā KREDĪTA DEVĒJA darba laikā. Citā laikā nosūtīti KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMI tiek ievietoti gaidīšanas režīmā un tiks izskatīti KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU izskatīšanas laikā. 

4.8. Puses vienojas, ka KREDĪTA DEVĒJS nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:

    4.8.1. sakaru kanāla traucējumu dēļ;

    4.8.2. TREŠO PERSONU vainas dēļ.

4.9. KREDĪTA DEVĒJAM KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA darbības laikā ir tiesības vienpusēji palielināt vai samazināt KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirto KREDĪTLIMITU, pamatojoties uz KREDĪTA ŅĒMĒJA parādvēsturi, sadarbību ar KREDĪTA DEVĒJU (ilgums, veiktie maksājumi u.c.), kā arī izvērtējot KREDĪTA ŅĒMĒJA spējas atmaksāt KREDĪTLIMITU. Ja  KREDĪTA DEVĒJS izmanto šajā punktā noteiktās tiesības noteikt IZMAKSAI PIEEJAMO KREDĪTLIMITU, informācija par IZMAKSAI PIEEJAMO KREDĪTLIMITU tiek ievietota KLIENTA PROFILĀ 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās.

4.10. KREDĪTA DEVĒJS noraida KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU, ja uz KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMA iesniegšanas brīdi tiek pārsniegts piešķirtais KREDĪTLIMITS vai IZMAKSAI PIEEJAMAIS KREDĪTLIMITS. KREDĪTA ŅĒMĒJS var iesniegt jaunu KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU tikai tad, ja:

    4.10.1. KREDĪTA ŅEMĒJS pilnīgi vai daļēji atmaksā iepriekš izsniegto KREDĪTU, veicot MINIMĀLO IKMĒNEŠA MAKSĀJUMU atbilstoši RĒĶINAM ;
    4.10.2. šī Līguma 4.9, 7.1.,vai 7.3.punktā noteiktajā kārtībā tika palielināts KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirtais KREDĪTLIMITS. 

4.11. KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs noraidīt KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU, informējot KREDĪTA ŅĒMĒJU par atteikuma iemesliem, ja pastāv viens no šādiem gadījumiem:

    4.11.1. KREDĪTA ŅĒMĒJS nav ievērojis šī Līguma 4.6. punktā minēto nosacījumu;

    4.11.2. KREDĪTA ŅĒMĒJS nav ievērojis šī Līguma  6.11. punktā minētos noteikumus;

    4.11.3. veicot KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspējas novērtējumu, KREDĪTA DEVĒJS secina, ka ir būtiski pieaudzis risks, ka KREDĪTA ŅĒMĒJS nespēs izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības. Par apstākļiem, kas liecina par šāda riska pieaugumu vai iestāšanos ir uzskatāms tas, ka KREDĪTA ŅĒMĒJS neatbilst vismaz vienam no šī Līguma 2.1. punktā ietvertajiem kritērijiem, KREDĪTA ŅĒMĒJS ir iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu vai tam ir pasludināts maksātnespējas process, pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā parādvēstures datubāzēs ir iekļauta negatīva informācija par KREDĪTA ŅĒMĒJU, KREDĪTA ŅĒMĒJS vairs nav Latvijas Republikas iedzīvotājs vai ir iesniedzis KREDĪTA DEVĒJAM paziņojumu par pārcelšanos uz ārvalstīm, KREDĪTA ŅĒMĒJS nav sasniedzams pēc KLIENTA PROFILĀ norādītās adreses u.c.;

    4.11.4. pastāv aizdomas par KLIENTA PROFILA nesankcionētu vai prettiesisku izmantošanu vai citi ar drošību saistītie apstākļi, kurus KREDĪTA DEVĒJAM ir jāņem vērā; 

    4.11.5. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir pieļāvis kādu no Līguma izrietošo maksājumu kavējumu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām;

    4.11.6. KREDĪTA ŅĒMĒJS pieļāva Līguma vai kāda cita ar KREDĪTA DEVĒJA noslēgtā līguma noteikumu pārkāpumu;

    4.11.7. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma VISPĀRĪGAJOS UN SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS.

4.12. Ja atbilstoši šī Līguma 4.11. punktam KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMS tika noraidīts, KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs atkārtoti iesniegt KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU, ja vairs nepastāv apstākļi, kuri bija par pamatu KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMA noraidīšanai. 

4.13. KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs uz laiku pārtraukt KREDĪTLIMITA izmantošanu, ja ir būtiski pieaudzis KREDĪTA DEVĒJA iekšējais kredītrisks un turpmāka KREDĪTLIMITA lietošana (KREDĪTA izmaksa) nelabvēlīgi ietekmētu KREDĪTA DEVĒJA finanšu stāvokli. KREDĪTA DEVĒJAM ir pienākums informēt KREDĪTA ŅĒMĒJU par KREDĪTLIMITA izmantošanas apturēšanu un nekavējoties pēc to apstākļu izbeigšanas, kuri bija par pamatu KREDĪTLIMITA izmantošanas apturēšanai, atjaunot KREDĪTLIMITA izmantošanu KREDĪTA ŅĒMĒJAM. Šajā gadījumā KREDĪTA DEVĒJS neuzņemas atbildību par tādiem KREDĪTA ŅĒMĒJA zaudējumiem, kas rodas KREDĪTLIMITA izmantošanas apturēšanas rezultātā, bet no kuriem KREDĪTA ŅĒMĒJAM bija  iespējams izvairīties, veicot tādus pasākumus, kuri KREDĪTLIMITA izmantošanas pārtraukšanas gadījumā, ir sapratīgi, lai novērstu zaudējumu rašanas iespēju. 

4.14. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM izmaksātais KREDĪTS ir vienāds ar piešķirto KREDĪTLIMITU, KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs iesniegt KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU tikai tad, ja:

    4.14.1. ir pilnīgi vai daļēji atmaksāts jau izsniegtais KREDĪTS, veicot MINIMĀLO IKMĒNEŠA MAKSĀJUMU;

    4.14.2. uz KREDĪTA ŅĒMĒJA pieprasījuma pamata KREDĪTA DEVĒJS palielinājis KREDĪTLIMITU;

    4.14.3. KREDĪTA DEVĒJS ir izmantojis šī Līguma 4.9. punktā noteiktās tiesības vienpusēji palielināt piešķirto KREDĪTLIMITU. 

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Līguma darbības laikā KREDĪTA DEVĒJS apņemas KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirt KREDĪTLIMITU, kura ietvaros  izmaksāt KREDĪTU atbilstoši KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMIEM, bet KREDĪTA ŅĒMĒJS apņemas savlaicīgi atmaksāt KREDĪTA DEVĒJAM KOPĒJO ATMAKSĀJAMO SUMMU.

5.2. KREDĪTA DEVĒJA finanšu pakalpojums uzskatāms par sniegtu KREDĪTA ŅĒMĒJAM ar brīdi, kad KREDĪTA DEVĒJS apstiprinājis pieprasīto KREDĪTLIMITU un pieņēma lēmumu par KREDĪTLIMITA piešķišanu saskaņā ar šī Līguma 4.1. punktu. 
5.3. KREDĪTA DEVĒJA pienākumi:

    5.3.1. savlaicīgi, t.i. KREDĪTA DEVĒJA MĀJAS LAPĀ norādītajā darba laikā un atbilstoši šī Līguma 4.11. punktu, izskatīt KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMUS;

    5.3.2. iepriekš publicēt MĀJAS LAPĀ informāciju, vienlaikus ievietojot attiecīgo paziņojumu arī KLIENTA PROFILĀ, par to, ka mainīsies pakalpojumu sniegšanas kārtība vai KREDĪTA DEVĒJA rekvizīti;

    5.3.3. nodrošināt KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU precīzu, godprātīgu un likumīgu apstrādi, kā arī aizsardzību.

5.4. KREDĪTA DEVĒJA tiesības:

    5.4.1. bez KREDĪTA ŅĒMĒJA piekrišanas nodot vai pārdot komersantiem, kuri sniedz pakalpojumus parādu piedziņā, t.sk. parādu ārpustiesas piedziņā, no KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA izrietošos prasījumus (prasības cesija) pret KREDĪTA ŅĒMĒJU;

    5.4.2. veikt KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU un informācijas apstrādi, tajā skaitā nodot TREŠAJĀM PERSONĀM un saņemt no TREŠAJĀM PERSONĀM, datu bāzēm un uzskaites sistēmām (Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, AS "Kredītinformācijas birojs", Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, SIA „Creditreform Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff OY Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, SIA „Julianus Inkasso Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522, SIA “Melnā lapa”, vienotais reģistrācijas numurs 40103299624 u.c.) KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATUS un citu informāciju par KREDĪTA ŅĒMĒJU;

    5.4.3. segt komisijas maksu bankai, pārskaitot KREDĪTU uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTU;

    5.4.4. TIEŠĀ MARKETINGA nolūkos piedāvāt KREDĪTA ŅĒMĒJAM samazināt KOPĒJO ATMAKSĀJAMO SUMMU nosūtot individuālo piedāvājumu KREDĪTA ŅĒMĒJAM. 

    5.4.5. prasīt, lai KREDĪTA ŅĒMĒJS atlīdzinātu ar parāda atgūšanu, kas tika veikta, lai aicinātu KREDĪTA ŅĒMĒJU labprātīgi izpildīt ar KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU uzņemtās saistības, izdevumus;

    5.4.6. bloķēt  KREDĪTLIMITA izmantošanu, ja tiek konstatēts kāds no šī Līguma 4.11.4. vai 4.11.6. punktā paredzētajiem iemesliem;

    5.4.7. savlaicīgi saņemt no KREDĪTA ŅĒMĒJA MINIMĀLO IKMĒNEŠA MAKSĀJUMU;

    5.4.8. aprēķināt un pieprasīt nokavējuma procentus, ja KREDĪTA ŅĒMĒJS neveic MINIMĀLO MĒNEŠA MAKSĀJUMU saskaņā ar izrakstīto RĒĶINU vai citus no Līguma izrietošos maksājumus;

`    5.4.9. vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveida par to informējot KREDĪTA ŅĒMĒJU, ievietojot attiecīgo paziņojumu, kura tiek sniegta norāde uz šī Līguma 11.6.1. punktā paredzēto KREDĪTA ŅĒMĒJA pienākumu samaksāt KOPĒJO ATMAKSĀJAMO SUMMU saskaņā ar RĒĶINU, KLIENTA PROFILĀ vai nosūtot uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KLIENTA PROFILĀ norādīto e-pasta adresi vismaz 2 (divus) mēnešus pirms Līguma izbeigšanas;

5.4.10. jebkurā brīdī pārtraukt pakalpojumu, ja ir konstatēta kāda no Līguma 4.11. uzskaitīto noteikumu iestāšanās, par to informējot KREDĪTA ŅĒMĒJU KLIENTA PROFILĀ, un neturpināt KREDĪTA vai KREDĪTU izmaksu, līdz brīdim, kamēr KREDĪTA ŅEMĒJS neveiks nepieciešamās darbības Līguma izpildei un/vai neiesniegs KREDĪTA DEVĒJAM pierādījumus konstatētā noteikuma neesamībai.

5.5. KREDĪTA ŅĒMĒJA pienākumi:

    5.5.1. RĒĶINĀ norādītajā termiņā katru mēnesī veikt MINIMĀLO IKMĒNEŠA MAKSĀJUMU;

    5.5.2. nekavējoties informēt KREDĪTA DEVĒJU, ja TREŠAJAI PERSONAI kļuvuši zināmi vai ir aizdomas par to, ka TREŠAJAI PERSONAI var kļūt zināmi KREDĪTA ŅĒMĒJA IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻI;

    5.5.3. ja nozaudēts kāds no IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM, nekavējoties informēt KREDĪTA DEVĒJU šī Līguma 3.6. punktā noteiktajā kārtībā;

    5.5.4. nekavējoties jāziņo KREDĪTA DEVĒJAM par jebkurām izmaiņām reģistrācijas laikā sniegtajā informācijā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām;

    5.5.5. segt komisijas maksu bankai par KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS ieskaitīšanu KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ;

    5.5.6. veicot MINIMĀLO IKMĒNEŠA MAKSĀJUMU, maksājuma uzdevumā obligāti norādīt RĒĶINA numuru un kredīta ņēmēja personas kodu;

    5.5.7. atlīdzināt KREDĪTA DEVĒJAM radušos izdevumus sakarā ar parādu atgūšanu, kas tika veikta, lai aicinātu KREDĪTA ŅĒMĒJU labprātīgi izpildīt ar KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU uzņemtās saistības;

    5.5.8. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā informēt KREDĪTA DEVĒJU par tādām apstākļu izmaiņām, kas ietekmē vai varētu negatīvi ietekmēt KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspēju un tādējādi varētu būt par pamatu ar KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU uzņemto saistību neizpildei vai nepienācīgai izpildei, tai skaitā, bet ne tikai par jebkuru tiesas vai šķīrējtiesas procesu sakarā ar mantiskā rakstura prasību, kurā KREDĪTA ŅĒMĒJS ir atbildētājs, uzsāktajām piedziņas darbībām, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, darba algas samazinājumu u.c.;

    5.5.9. ar pienācīgu rūpību nodrošināt, lai tam piešķirtie IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻI nenāktu TREŠO PERSONU rīcībā;

    5.5.10. nekavējoties informēt KREDĪTA DEVĒJU un pieprasīt jaunus IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻUS šī Līguma 3.6. punktā noteiktajā kārtībā, ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirtie IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻI prettiesiski, t.sk. bez KREDĪTA ŅĒMĒJA piekrišanas, nonāk trešo personu rīcībā kā rezultātā ir iespējama KLIENTA PROFILA nesankcionēta izmantošana; 

    5.5.11. uzņemties atbildību par nesankcionētu KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirto IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻU izmantošanu, t.sk. jāatzīst un jāizpilda kā sava paša KLIENTA PROFILĀ uzņemtās saistības, ja netiks izpildīts šī Līguma 5.5.10. punkts.

5.6. KREDĪTA ŅĒMĒJA tiesības:

    5.6.1. pieprasīt KREDĪTLIMITU un neierobežoti iesniegt KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMUS piešķirtā KREDĪTLIMITA ietvaros;

    5.6.2.    izmantot KREDĪTLIMITU pēc sava ieskata un mērķiem, kuri nav pretrunā ar likumu;

    5.6.3. izmantot pakalpojumus KREDĪTA DEVĒJA MĀJAS LAPĀ, tai skaitā, bet ne tikai kredīta brīvdienas saskaņā ar MĀJAS LAPĀ un/vai KLIENTA PROFILĀ pieejamo informāciju;

    5.6.4. pilnībā vai daļēji atmaksāt piešķirto KREDĪTU pirms termiņa, maksājot PROCENTUS tikai par to laika posmu, kurā KREDĪTA ŅĒMĒJS izmantoja  piešķirto KREDĪTLIMITU;

    5.6.5. iesniegt pieprasījumus KREDĪTA DEVĒJAM par KREDĪTLIMITA palielināšanu vai samazināšanu;

    5.6.6. izmantot atteikuma tiesības šī Līguma 8.1. punktā noteiktajā kārtībā;

    5.6.7. vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveida par to informējot KREDĪTA DEVĒJU, iesniedzot attiecīgo paziņojumu KLIENTA PROFILĀ, sūtot uz MĀJAS LAPĀ norādīto KREDĪTA DEVĒJA e-pasta adresi vai uz KREDĪTA DEVĒJA juridisko adresi vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma izbeigšanas

5.7. Puses vienojas, ka visas KREDĪTA ŅĒMĒJA darbības un apstiprinājumi, kas veikti KLIENTA PROFILĀ, izmantojot IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻUS, ir pielīdzināmi darījumiem, kas noslēgti rakstveida, un tiem ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstiskiem dokumentiem, kas apstiprināti ar Pušu parakstiem. 

5.8. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS izmanto Līguma 5.6.7. punktā noteiktās tiesības, tam ir pienākums pirms attiecīgā paziņojuma iesniegšanas KREDĪTA DEVĒJAM veikt visu KREDĪTLIMITA ietvaros saņemto KREDĪTU atmaksu, apmaksājot visus šī Līguma noteiktajā kārtībā izrakstītos RēķinuS. KREDĪTA ŅĒMĒJA paziņojums par Līguma izbeigšanu stājas spēkā brīdī, kad KREDĪTA ŅĒMĒJS ir pilnībā norēķinājies ar KREDĪTA DEVĒJU. 

6. RĒĶINU IZRAKSTĪŠANA UN KREDĪTLIMITA ATMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. KREDĪTA DEVĒJS izraksta KREDĪTA ŅĒMĒJAM RĒĶINU vismaz MINIMĀLĀ IKMĒNEŠA MAKSĀJUMA apmērā par katru mēnesi, kurā pastāv KREDĪTA ŅĒMĒJA neatmaksāts KREDĪTS, PROCENTI vai citi no Līguma izrietošie maksājumi. 

6.2. RĒĶINS tiek sagatavots un nosūtīts KREDĪTA ŅEMĒJAM elektroniski uz KLIENTA PROFILĀ norādīto KREDĪTA ŅEMĒJA e-pasta adresi, kā arī tiek ievietots KLIENTA PROFILĀ. RĒĶINS ir derīgs bez paraksta. 

    6.2.1. Apstiprinot KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGOS un SPECIĀLOS NOTEIKUMUS, KREDĪTA ŅĒMĒJS piekrīt saņemt RĒĶINU elektroniski un apzinās, ka RĒĶINA nesaņemšana nevar būt par pamatu KREDĪTA ŅĒMĒJA atbrīvošanai no RĒĶINĀ norādītā maksājuma savlaicīgas izpildes.

6.3. Visi no Līguma izrietošie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem dienā, kad tie ieskaitīti KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ. 

6.4. KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS apmērs ir atkarīgs no izsniegtā KREDĪTA piešķirtā KREDĪTLIMITA ietvaros. Aizņēmuma likmes apmērs un GPL tiek ietverta KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS.

6.5. Informācija par KREDĪTLIMITU un izmaiņām KREDĪTLIMITĀ ir pieejama KLIENTA PROFILĀ. Minētā informācija pastāvīgi tiek aktualizēta pēc katra KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMA un KREDĪTA izmaksas. 

6.6. Veicot MINIMĀLĀ IKMĒNEŠA MAKSĀJUMA un citu no šī Līguma izrietošo maksājumu samaksu saskaņā ar RĒĶINU, maksājuma mērķī KREDĪTA ŅĒMĒJAM jānorāda RĒĶINA numurs un KREDĪTA ŅĒMĒJA personas kods. 

6.7. Puses vienojas, ka visi šī Līguma 6.6. punktā paredzētie maksājumi, kurus KREDĪTA ŅĒMĒJS samaksās KREDĪTA DEVĒJAM, tiks novirzīti KREDĪTA ŅĒMĒJA saistību izpildei šādā kārtībā:

    6.7.1. pirmajā kārtā – nokavējuma procentu dzēšanai;

    6.7.2. otrajā kārtā – PROCENTU dzēšanai;

    6.7.3. trešajā kārtā - KREDĪTA dzēšanai;

    6.7.4. ceturtajā kārtā – citu no šī Līguma izrietošo maksājumu dzēšanai.

6.8. Par Līguma 5.6.4. punktā noteikto KREDĪTA ŅĒMĒJA tiesību izlietošanu uz KREDĪTA pirmstermiņa atmaksu KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums informēt KREDĪTA DEVĒJU 4 (četras) darba dienas iepriekš, lai saskaņotu KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS apmēru 

    6.8.1. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības uz taisnīgu KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS samazinājumu, veicot KREDĪTLIMITA ietvaros piešķirtā KREDĪTA atmaksu vai daļēju atmaksu pirmstermiņa, tas ir, KREDĪTA ŅĒMĒJS maksā PROCENTUS par laika posmu no KREDĪTLIMITA piešķiršanas dienas līdz dienai, kurā KREDĪTA ŅĒMĒJS pilnībā izpildīja savas saistības pret KREDĪTA DEVĒJU. 

6.9. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS nokavē KREDĪTA DEVĒJA atbilstoši šī Līguma 6.1. punktam sagatavotā un KREDĪTA ŅĒMĒJAM nosūtītā RĒĶINA apmaksu, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums maksāt nokavējuma procentus, kuru apmērs nevar būt lielāks par 36 procentpunktiem virs AIZŅĒMUMA  LIKMES gadā. 

6.10. KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS  atmaksa tiek veikta KREDĪTLIMITA valūtā – eiro (EUR). Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS veic KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS  atmaksu citā valūtā, KREDĪTA ŅĒMĒJAM jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar valūtas konvertāciju uz KREDĪTLIMITA valūtu. 

6.11. Ja KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ tiek ieskaitīts MINIMĀLAIS IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS atbilstoši RĒĶINAM vai kāds cits no šī Līguma izrietošais maksājums, kuru nav iespējams identificēt, jo tajā nav norādīti Līguma 6.6. punktā minētie rekvizīti,  maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un KREDĪTA DEVĒJAM ir tiesības piemērot nokavējuma procentus saskaņā ar šī Līguma 6.9. punktu.
6.12. KREDĪTA DEVĒJAM ir tiesības pārtraukt KREDĪTLIMITA izmantošanu un pieprasīt  KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS samaksu pilnā apmērā, ja:

    6.12.1. kāda Līgumā noteiktā maksājuma vai RĒĶINA samaksas kavējums ir sasniedzis vismaz 15 dienas un maksājums netiek veikts;

    6.12.2. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir iesniedzis KREDĪTA DEVĒJAM maldinošu vai nepatiesu informāciju, kas ir bijusi par pamatu KREDĪTLIMITA piešķiršanai un KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noslēgšanai;

    6.12.3. KREDĪTA DEVĒJA rīcībā ir informācija par KREDĪTA ŅĒMĒJA maksātnespējas procesu. 

7. KREDĪTLIMITA GROZĪŠANA

7.1.  Ja izvērtējot KREDĪTA ŅĒMĒJA pieprasīto KREDĪTLIMITU, KREDĪTA DEVĒJS atbilstoši šī Līguma 4.2.2. punktam noteic IZMAKSAI  PIEEJAMO KREDĪTLIMITU,  KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs akceptēt IZMAKSAI PIEEJAMO KREDĪTLIMITU, piekrītot KLIENTA PROFILĀ ievietotajiem KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLAJIEM NOTEIKUMIEM Līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā vai izbeigt Līgumu, ja nepiekrīt KREDĪTA DEVĒJA noteiktajam IZMAKSAI PIEEJAMAJAM KREDĪTLIMITAM. Gadījumā, ja KREDĪTA ŅĒMĒJS 24 (divdesmit četru)  stundu laikā pēc IZMAKSAI PIEEJAMA KREDĪTLIMITA noteikšanas un KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLO NOTEIKUMU ievietošanas KLIENTA PROFILĀ neapstiprina KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLOS NOTEIKUMUS, Līgums netiek noslēgts, jo KREDĪTA ŅĒMĒJS nav apstiprinājis KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLOS NOTEIKUMUS. Lai  noslēgtu KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMU, KREDĪTA ŅEMĒJAM atkārtoti jāiesniedz KREDĪTLIMITA pieprasījums KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGO NOTEIKUMU noteiktajā kārtībā. .  

7.2. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM izmaksātais KREDĪTS sasniedz  piešķirto KREDĪTLIMITU, KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu par KREDĪTLIMITA palielināšanu, izmantojot KLIENTA PROFILU. 

7.3. Pēc šī Līguma 7.2. punktā noteiktā KREDĪTA ŅĒMĒJA pieprasījuma saņemšanas KREDĪTA DEVĒJS, veicot atkārtotu KREDĪTA ŅEMEJA izvērtēšanu atbilstoši šī Līguma 2.1. un 2.2. punktam, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju par apstākļiem, kas ir par pamatu KREDĪTA ŅEMEJA kredītspējas palielināšanai, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par:

     7.3.1. KREDĪTLIMITA palielināšanu;

    7.3.2.  KREDĪTLIMITA palielināšanu, piedāvājot IZMAKSAI  PIEEJAMO KREDĪTLIMITU;

    7.3.3. KREDĪTA ŅEMEJA iesniegtā pieprasījuma par KREDĪTLIMITA palielināšanu noraidīšanu.

7.4. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS ir izmantojis šī Līguma 7.2. punktā noteiktās tiesības,  KREDĪTA ŅEMEJS nav tiesīgs iesniegt KREDĪTA ŅEMEJA PIEPRASĪJUMUS, kamēr netiks pieņemts KREDĪTA DEVĒJA lēmums atbilstoši šī Līguma 7.3. punktam. 

7.5. Ja KREDĪTA DEVĒJS pieņemkādu no šī Līguma 7.3.1. vai 7.3.2. punktā minētajiem lēmumiem, KREDĪTA ŅĒMĒJA KLIENTA PROFILĀ tiek ievietota KREDītlīnijas LĪGUMA SPECIĀLO NOTEIKUMU jauna redakcija, kuru KREDĪTA ŅEMEJAM ir jāapstiprina, lai tiktu atjaunota KREDĪTLIMITA izmantošana un KREDĪTA ŅEMĒJS varētu iesniegt KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU.

7.6. Ja KREDĪTA DEVĒJS noraida KREDĪTA ŅĒMĒJA iesniegto pieprasījumu par KREDĪTLIMITA palielināšanu,  KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs iesniegt atkārtotu pieprasījumu par KREDĪTLIMITA palielināšanu ne ātrāk kā 1 (viens) mēnesi pēc attiecīgā KREDĪTA DEVĒJA lēmuma par KREDĪTA ŅEMEJA iesniegtā pieprasījuma par KREDĪTLIMITA palielināšanu noraidīšanu paziņošanas KREDĪTA ŅĒMĒJAM. Informācija par iesniegtā pieprasījuma par KREDĪTLIMITA palielināšanu noraidīšanu tiek ievietota KLIENTA PROFILĀ. 

7.7. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu par KREDĪTLIMITA samazināšanu, izmantojot KLIENTA PROFILU vai rakstot uz MĀJAS LAPĀ norādīto KREDĪTA DEVĒJA e-pasta adresi.

7.8. Ja ir saņemts šī Līguma 7.7. punktā minētais KREDĪTA ŅĒMĒJA pieprasījums, KREDĪTA DEVĒJS nekavējoties pārtrauc KREDĪTLIMITA izmantošanu KREDĪTA ŅĒMĒJAM, līdz brīdim kamēr KREDĪTA ŅĒMĒJS neapstiprina KLIENTA PROFILĀ ievietoto KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLO NOTEIKUMU jauno redakciju. 

7.9. KREDĪTA DEVĒJS pieņemt lēmumu par KREDĪTLIMITA samazināšanu, pamatojoties uz KREDĪTA ŅĒMĒJA šī Līguma 7.7. punktā paredzēto pieprasījumu, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas, ievietojot KLIENTA PROFILĀ KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLO NOTEIKUMU jauno redakciju. Lai atjaunotu KREDĪTLIMITA izmantošanu un iesniegtu KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU, KREDĪTA ŅĒMĒJAM jāapstiprina KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLO NOTEIKUMU jaunā redakcija. 

7.10. Līguma darbības laikā KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs neierobežoti iesniegt pieprasījumus par KREDĪTLIMITA samazināšanu vai palielināšanu, ievērojot šī Līguma noteikumus.

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS

8.1. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot pa pastu uz KREDĪTA DEVĒJA juridisko adresi vai uz MĀJAS LAPĀ norādīto KREDĪTA DEVĒJA e-pasta adresi rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

8.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu KREDĪTA ŅĒMĒJS norāda šādas ziņas:

    8.2.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu;

    8.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Līguma un pirmstermiņa KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS  atmaksu;

    8.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

    8.2.4. KREDĪTA ŅĒMĒJA parakstu.

8.3. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS izmanto Līguma 8.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā atmaksāt KREDĪTA DEVĒJAM KOPĒJO ATMAKSĀJAMO SUMMU. KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS noteikto AIZŅĒMUMA LIKMI.

8.4. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības uz KOPĒJĀS ATMAKSĀJAMĀS SUMMAS taisnīgu samazināšanu, ja tiek izmantotas Līguma 8.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības. 

8.5. Puses vienojas, ka gadījumā, ja KREDĪTA ŅEMĒJS izmanto Līguma 8.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, automātiski tiek izbeigtas arī ar Līgumu saistītās vienošanās par papildu pakalpojumu sniegšanu.

    8.5.1. Gadījumā, ja KREDĪTA ŅEMĒJS vēlas saglabāt saistītās vienošanās spēkā esamību, tam ir pienākums informēt KREDĪTA DEVĒJU par attiecīgo nodomu rakstveida 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas. 

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Kredīta ņēmējs nav veicis MINIMĀLO IKMĒNEŠA MAKSĀJUMU 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc  RĒKINĀ norādītā samaksas termiņa beigām, KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs uzdot veikt parāda piedziņu Līguma 5.4.2. punktā norādītajām personām. Parāda piedziņas izdevumi 29.01.2013. MK noteikumu “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” 2. punktā noteiktajā apmērā tiek segti uz KREDĪTA ŅĒMĒJA rēķina.

9.2. Pirms RĒKINĀ noteikta samaksas termiņa beigām KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt, ievietojot paziņojumu KLIENTA PROFILĀ un nosūtot to uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KLIENTA PROFILĀ norādīto e-pasta adresi, lai KREDĪTA ŅĒMĒJS nekavējoties izpildītu savas Līgumā noteiktās saistības, t.sk. samaksātu KOPĒJO ATMAKSĀJAMO SUMMU  un izdevumus, kuri KREDĪTA DEVĒJAM radušies, piedzenot un administrējot parādu, ja pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:

    9.2.1. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizus PERSONAS DATUS vai citu maldinošu informāciju par sevi, t.sk. par vai kredītspēju;

    9.2.2. iestājas apstākļi, kas var būtiski un negatīvi ietekmēt KREDĪTA ŅĒMĒJA spējas atmaksāt KREDĪTLIMITU un KREDĪTA ŅEMĒJS nav informējis par šādu apstākļu iestāšanos KREDĪTA DEVĒJU atbilstoši šī Līguma 5.5.8. punktam;

    9.2.3. KREDĪTA ŅĒMĒJS vairāk nekā par 15 (piecpadsmit) dienām nav veicis Līgumā 6.1. punktā paredzētā rēķina apmaksu. 

10. piekrišana datu apstrādei

10.1. KREDĪTA DEVĒJS veic tādu KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU apstrādi, kas nepieciešami:

    10.1.1 KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noslēgšanai, izpildei vai pasākumu veikšanai pirms KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noslēgšanas, t.i., KREDĪTA ŅĒMĒJA identificēšanai, kā arī atbilstībai KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA noslēgšanas prasībām, lai pārbaudītu PERSONAS DATU pareizību, saziņai ar KREDĪTA ŅĒMĒJU, KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA izpildes nodrošināšanai un uzraudzībai, kā arī KREDĪTA atmaksas nodrošināšanai (piemēram – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvieta, kontaktinformācija, konta numurs, u.c.);

    10.1.2 lai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izvērtētu KREDĪTA ŅĒMĒJA spēju atmaksāt kredītu, t.i., PRESONAS DATUS par KREDĪTA ŅĒMĒJA ienākumiem un izdevumiem, kā arī maksājumu saistību izpildi, kas saņemti no KREDĪTA ŅĒMĒJA un/vai TREŠAJĀM PERSONĀM (piemēram - finanšu dati par KREDĪTA ŅĒMĒJA ienākumiem, izdevumiem, saistībām, to rašanos un izpildi);

    10.1.3 KREDĪTA DEVĒJA vai TREŠĀS PERSONAS leģitīmo interešu ievērošanai, t.i., PRESONAS DATUS KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspējas un KREDĪTA DEVĒJA kredītrisku izvērtēšanai, lai pārvaldītu un mazinātu riskus, lai izvērtētu KREDĪTA ŅĒMĒJA paradumus un piedāvātu īpašus piedāvājumus, lai aizsargātu KREDĪTA DEVĒJA tiesības, kā arī parāda administrēšanas, atgūšanas un piedziņas darbību veikšanai, tiesvedībām, krāpšanas gadījumu novēršanai un atklāšanai. Kā arī, lai veidot KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām (saglabāt šos datus), lai nodrošinātu godprātīgu aizņemšanos un disciplinētu KREDĪTA ŅĒMĒJA pret uzņemtajām saistībām, kā arī nodrošinātu citiem KREDĪTA ŅĒMĒJA kreditoriem (t.sk., nākotnē iespējamajiem kreditoriem) viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītvēsturi un KREDĪTA ŅĒMĒJA vēsturisko maksāšanas disciplīnu pret KREDĪTA DEVĒJU, kā arī KREDĪTA ŅĒMĒJA aktuālajām saistībām pret KREDĪTA DEVĒJU.

10.2. KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA 10.1. punktā minēto darbību veikšanai KREDĪTA DEVĒJAM ir tiesības:

    10.2.1. iegūt KREDĪTA ŅEMĒJA PERSONAS DATUS no valsts un/vai pašvaldību iestādēm, kā arī citām TREŠAJĀM PERSONĀM, piemēram, kredītinformācijas birojiem, parādu atgūšanas un parādvēstures datubāzu uzturētājiem, tajā skaitā, bet ne tikai – no SIA „Creditreform Latvijā”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, kas apstrādā vienotās parādnieku datu bāzes, pēc KREDĪTA DEVĒJA pieprasījuma, iegūt šādus datus: par KREDĪTA ŅĒMĒJA darba devēju, KREDĪTA ŅĒMĒJA parādsaistībām kredītu un finanšu iestādēm un citām juridiskajām personām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem.

    10.2.2. nodot KREDĪTA ŅEMĒJA PERSONAS DATUS: 

        10.2.2.1. valsts un/vai pašvaldību iestādēm, tajā skaitā, bet ne tikai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpildes nodrošināšanai, normatīvajos aktos noteiktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

        10.2.2.2. TREŠAJĀM PERSONĀM, kas iesaistītas KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA izpildē, un/vai sniedz pakalpojumus KREDĪTA DEVĒJAM (piemēram – saziņas un pasta pakalpojumu nodrošinātājiem, IT pakalpojumu nodrošinātājam);

        10.2.2.3. TREŠAJĀM PERSONĀM, kas sniedz parādu atgūšanas un parādvēstures datubāzu uzturēšanas pakalpojumus, tajā skaitā, bet ne tikai SIA „Creditreform Latvijā”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, kā arī kredītinformācijas birojiem, un citiem parādvēstures datubāzu uzturētājiem; 

        10.2.2.4. jaunam kreditoram, ja prasījuma tiesības tiek cedētas jaunajam kreditoram vai TREŠAJAI PERSONAI, kas ir saistīta ar KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA pārņemšanu;

10.3.  Ja, veicot reģistrāciju MĀJĀSLAPĀ, KREDĪTA ŅĒMĒJS ir sniedzis savu piekrišanu, tad:

    10.3.1. KREDĪTA DEVĒJS veic tādu KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU (piemēram – kontaktinformācijas, vārda, uzvārda, dzīvesvietas) apstrādi, kas nepieciešami tiešajam mārketingam, tajā skaitā, bet ne tikai - komerciālu paziņojumu sūtīšanai un citu saziņas formu izmantošanai, KREDĪTA ŅĒMĒJA lojalitātes pasākumu organizēšanai, KREDĪTA ŅĒMĒJA uzrunāšanai jaunu pakalpojumu saņemšanai;

    10.3.2. KREDĪTA DEVĒJAM ir tiesības atbilstoši šī Līguma 10.1. punktam, veikt atkārtotu KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU apstrādi ar mērķi izvērtēt KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītvēsturi, gadījumā, ja KREDĪTA ŅĒMĒJS pieprasīja KREDĪTLIMITU P un  KREDĪTLIMITA pieprasījums tika noraidīts saskaņā ar šī Līguma 4.3. vai 4.3.1. punktu, t.sk., atteikuma iemesls bija negatīvs ieraksts par KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītvēsturi, kādā no 4.5.2. punktā minētajām TREŠO PERSONU parādvēstures datubāzēm. KREDĪTA ŅĒMĒJS piekrīt, ka KREDĪTA DEVĒJS atkārtoti pārbauda KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspēju un KREDĪTA ŅĒMĒJS piekrīt, ka KREDĪTA DEVĒJS sazinās ar KREDĪTA ŅĒMĒJU gadījumā, ja izvērtējot KREDĪTA ŅĒMĒJU kredītspēju, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu iepriekšējā KREDĪTLIMITA pieprasījuma atteikumam, izmantojot KLIENTA PROFILĀ norādīto kontaktinformāciju, lai informētu KREDĪTA ŅĒMĒJU par apstākļu maiņu un sniegtu informāciju par MĀJAS LAPĀ publicēto informāciju par KREDĪTA DEVĒJA pakalpojumu.

10.4. PEROSNU DATI tiek apstrādāti (tajā skaitā glabāti) līdz to apstrādes nolūka sasniegšanai un/vai KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA pilnīgai izpildei, kā arī pēc tā izbeigšanas vai pārtraukšanas, parāda atgūšanas un piedziņas darbību veikšanai, kā arī, lai aizsargātu KREDĪTA DEVĒJA tiesības, un/vai pildītu normatīvajos aktos KREDĪTA DEVĒJAM noteiktos pienākumus, bet ne ilgāk kā desmit gadus, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits personas datu apstrādes termiņš.

10.5. Piekrītot KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGAJIEM un SPECIĀLAJIEM NOTEIKUMIEM KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka tam ir bijusi iespēja iepazīties ar PERSONAS DATU APSTRĀDES noteikumiem un tam, apstiprinot savu personas identitāti, ir tiesības saņemt informāciju par PERSONAS DATU apstrādi, tajā skaitā, tiesības:

    10.5.1. piekļūt saviem PERSONAS DATIEM, t.i., saņemt apstiprinājumu par savu PERSONAS DATU apstrādi un iegūt to kopiju, kā arī saņemt papildu informāciju par savu PERSONAS DATU apstrādi, lai pārliecinātos par to precizitāti un datu apstrādes likumību, 

    10.5.2. uz PERSONAS DATU labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, 

    10.5.3. iebilst pret tādu PERSONAS DATU apstrādi, kuru apstrādes pamats ir KREDĪTA DEVĒJA vai TREŠĀS PERSONAS leģitīmo interešu ievērošana;

    10.5.4. saņemt informāciju par TREŠAJĀM PERSONĀM – datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā normatīvajos aktos noteiktajam;

    10.5.5. uz noteiktu PERSONAS DATU loku pārnesamību;

    10.5.6. atsaukt piekrišanu tādu PERSONU DATU apstrādei, kas tiek veikta uz piekrišanas pamata, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

    10.5.7. iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja, veicot KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU apstrādi, KREDĪTA DEVĒJS pieļāvis pārkāpumu.

10.6. KREDĪTA ŅEMĒJS īsteno šī Līguma 10.5. minētās tiesības izmantojot KLIENTA PROFILU, vai iesniedzot KREDĪTA DEVĒJAM rakstveidā noformētu pieprasījumu, ierodoties KREDĪTA DEVĒJA juridiskajā adresē, vai ar pasta starpniecību, nosūtot uz tā juridisko adresi.

10.7. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības saņemt šī Līguma 10.5.punktā minēto informāciju bez maksas, izņemot gadījumus, ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi. 

10.8. KREDĪTA DEVĒJS apņemas nodrošināt KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU drošību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus PERSONAS DATU aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un/vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi. Visi KREDĪTA DEVĒJA darbinieki un tās pārstāvji apņemas aizsargāt KREDĪTA DEVĒJA pārzināšanā nodotos KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATUS.

11. LĪGUMA DARBĪBA

11.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līguma 4.1. punktā noteiktajā kārtībā KREDĪTA DEVĒJS ir pieņēmis lēmumu par KREDĪTLIMITA piešķiršanu, informējot par to KREDĪTA ŅĒMĒJU, un tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.  

11.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai, ja tie ir apstiprināti šī Līgumā noteiktajā kārtībā. KREDĪTA DEVĒJA piedāvātie KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPARĪGO un SPECIĀLO NOTEIKUMU grozījumi tiek nosūtīti uz KREDĪTA DEVĒJA KLIENTA PROFILĀ norādīto e-pasta adresi un ievietoti KLIENTA PROFILĀ. Ja ir saņemts KREDĪTA ŅĒMĒJA pieprasījums nosūtīt minētos grozījumus uz KLIENTA PROFILĀ norādīto KREDĪTA ŅĒMĒJA deklarētās dzīvesvietas adresi vai dzīvesvietas adresi, tad KREDĪTA DEVĒJS tos nosūta arī pa pastu. 

11.3. KREDĪTA ŅĒMĒJS viena mēneša laikā no KREDĪTA DEVĒJA piedāvāto KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPARĪGO un SPECIĀLO NOTEIKUMU grozījumu saņemšanas pieņem vai noraida KREDĪTA DEVĒJA piedāvājumu, izdarot attiecīgo atzīmi par Līguma jaunās redakcijas apstiprināšanu vai noraidīšanu KLIENTA PROFILĀ. Pirms KREDĪTA DEVĒJA piedāvājuma apstiprināšanas vai noraidīšanas KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības rakstveida izteikt arī savu iespējamo Līguma grozījumu redakciju, sūtot to uz KREDĪTA DEVĒJA MĀJAS LAPĀ norādīto e-pasta adresi, un kuru KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs apstiprināt vai noraidīt. 

    11.3.1. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS noraida KREDĪTA DEVĒJA piedāvātos KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPARĪGO un SPECIĀLO NOTEIKUMU grozījumus, KREDĪTA ŅĒMĒJS nav tiesīgs iesniegt jaunu KREDĪTA ŅĒMĒJA PIEPRASĪJUMU (-US) piešķirtā KREDĪTLIMITA ietvaros. 

11.4. KREDĪTA DEVĒJS informē KREDĪTA ŅĒMĒJU par jebkādiem grozījumiem, kas saistīti ar MINIMĀLO IKMĒNEŠA MAKSĀJUMU, PROCENTIEM vai jebkādiem citiem no Līguma izrietošiem maksājumiem, 30 (trīsdesmit) dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās, ievietojot informāciju par attiecīgām izmaiņām KLIENTA PROFILĀ, kā arī nosūtot informāciju uz KLIENTA PROFILĀ norādīto KREDĪTA ŅĒMĒJA e-pasta adresi. 

    11.4.1. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS noraida tādus KREDĪTA DEVĒJA piedāvātos grozījumus KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS, kas saistīti ar negatīvām izmaiņām KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspējā, KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs izmantot šī Līguma 4.11., 6.11. vai 11.6. punktā noteiktās tiesības. 

11.5. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu uz vienošanās pamata Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

11.6. KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 2 (divi) mēnešus pirms Līguma izbeigšanas nosūtot KREDĪTA ŅĒMĒJAM rakstveida paziņojumu par Līguma izbeigšanas datumu uz KLIENTA PROFILĀ norādīto KREDĪTA ŅĒMĒJA e-pasta adresi un īsziņas veidā uz KLIENTA PROFILĀ norādīto KREDĪTA ŅĒMĒJA mobilā tālruņa numuru. KREDĪTA DEVĒJAM nav pienākuma informēt KREDĪTA ŅĒMĒJU par Līguma izbeigšanas iemeslu, izņemot gadījumu, kad Līguma izbeigšana pamatota ar datubāzēs iegūtajām ziņām par KREDĪTA ŅĒMĒJU. Šajā gadījumā KREDĪTA DEVĒJS pēc KREDĪTA ŅĒMĒJA pieprasījuma informē KREDĪTA ŅĒMĒJU par šo faktu un datubāzēs esošajām ziņām, kuras bija par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. 

    11.6.1. Ja KREDĪTA DEVĒJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, KREDĪTA ŅEMĒJAM ir pienākums samaksāt KOPĒJO ATMAKSĀJAMO SUMMU saskaņā ar RĒĶINU.   

11.7. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja KREDĪTA ŅĒMĒJS ir pienācīgi izpildījis šī Līguma noteikumus, kā arī informējis KREDĪTA DEVĒJU šī Līguma 6.8. punktā noteiktajā kārtībā. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Visi strīdi, domstarpības un/vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar šo Līgumu, risināmas Pušu savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu vai domstarpības nav iespējams atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā. 

    12.1.1. KREDĪTA ŅĒMĒJA kā patērētāja tiesību uzraudzību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Lai nodrošinātu savu tiesību un interešu aizsardzību, KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs vērsties biedrībā “Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1 (www.lafpa.lv). 

12.2. Pušu paziņojumi iesniedzami rakstveida. KREDĪTA DEVĒJA un KREDĪTA ŅĒMĒJA paziņojumi nosūtāmi pa pastu, faksu vai e-pastu pēc Pušu norādītajām adresēm. Par izmaiņām Pušu rekvizītos jāpaziņo rakstiski 2 (divu) dienu laikā no attiecīgo izmaiņu veikšanas.

12.3. Puses vienojas, ka visi paziņojumi, kas nosūtīti uz KLIENTA PROFILĀ norādīto KREDĪTA ŅEMĒJA deklarēto dzīvesvietas adresi vai dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi vai īsziņas veidā uz mobilā tālruņa numuru, kā arī tie, kurus KREDĪTA DEVĒJS sniedzis MĀJAS LAPĀ un kuri ir pielīdzināmi rakstveida paziņojumiem, uzskatāmi par saņemtiem šādā kārtībā:

    12.3.1. pa pastu nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pasta pakalpojumus sniedzošajai iestādei;

    12.3.2. uz e-pastu nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas;

    12.3.3. īsziņas veidā nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 36 (trīsdesmit seši) stundas.

12.4. KREDĪTA ŅĒMĒJS piekrīt, ka KREDĪTA DEVĒJS paziņojumus sūtīs ar elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne.

12.5. KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir saņēmis izsmeļošu informāciju par KREDĪTA DEVĒJA sniegto pakalpojumu, ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un tiem piekrīt.

12.6. KREDĪTA ŅĒMĒJS brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta uz KLIENTA PROFILĀ norādīto KREDĪTA ŅEMĒJA e-pasta adresi un/vai īsziņas veidā uz mobilā tālruņa numuru. KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu arī par turpmāko KLIENTA PROFILĀ norādītā KREDĪTA ŅEMĒJA e-pasta adreses un/vai mobilā tālruņa numura izmantošanu reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka tam nav iebildumu nedz par reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, nedz arī pret to saturu.

    12.6.1. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas, to atzīmējot KLIENTA  PROFILĀ. 

12.7. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti.